บริษัท เอส.เอ.ซี.ซัพพลาย    ดำเนินงานทางด้านรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งพนักงานของเรามีความชำนาญงานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามงานในสาขาไฟฟ้าที่เราดูแลนั้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ลูกค้า

1. ลูกค้า สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของเราเรา พยายามที่จะทำตามความ ต้องการ ของลูกค้า และนโยบายสูงสุดของเราคือทำให้บรรลุ เป้าหมายของลูกค้า ดังนั้นเราจึงลงทุนในเรื่อง ของเครื่องมืออุปกรณ์ความรู้และฝึกฝนอบรม พนักงานของเราเพื่อที่จะได้ บรรลุเป้าหมายในการทำให้ลูกค้า มีความ พึงพอใจสูงสุด ในความคิดของเราลูกค้าคือ ผู้มีพระคุณ

2. คุณภาพ การดำเนินงานของบริษัทยึดมั่นในคุณภาพเป็นเลิศ เกณฑ์ที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินงาน ของบริษัทคือ ยึดมั่นในคุณภาพของงานซึ่งกำหนด โดยทรัพยากรบุคคล และองค์กร

3. งาน การทำงานของกลุ่มบริษัท เอส.เอ.ซี มีนโยบายที่จะดำเนินการ
เพื่อคุณภาพสูงสุดดังนี้
- ทำตามความต้องการของของ ลูกค้าและเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
- ดำเนินงานตามมาตรฐานสุ งสุดที่มี

- อุปกรณ์ทำงานเชื่อถือได้ และมีอายุตามข้อกำหนด
- ประหยัดการลงทุนโดย พิจารณาถึงผลตอบแทนเทียบกับทุนที่ลงไป
- ง่ายต่อการบำรุงรักษาและ สามารถที่จะแก้ไขต่อเติมได้ในอนาคต

*************************************************************************************